UVODNE NAPOMENE

Hotel Fabris pruža hotelsko-ugostiteljske usluge sukladno Općim uvjetima korištenja usluge, a prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije. Hotel Fabris ne odgovara za okolnosti koje su izvan naše kontrole kao što su ratovi, terorizam, pobune i nemiri, štrajkovi, prirodne katastrofe i elementarne nepogode, epidemije, zabrane, restrikcije od strane lokalne uprave itd.

KORIŠTENJE MATERIJALA S WEB STRANICA

Sav materijal koji se nalazi na trenutačnoj Internet domeni je u isključivom vlasništvu Hotela Fabris. U sadržaj spadaju tekstualni i grafički elementi koji se ne mogu koristiti bez suglasnosti Hotel Fabris, te će u protivnom biti poduzete pravne mjere protiv kršitelja ovih prava.

U slučaju potrebe za korištenjem slikovnog materijala Hotel Fabris, korisnici se upućuju na sekciju Za Agente koja je namijenjena podršci i pružanju materijala za tiskovne i slične publikacije.

O PRODAJNOM MJESTU

Predsjednica uprave: Ivana Hatvalić
MBS (Trg.sud Dubrovnik): 060003996
Matični broj društva:3086780
Šifra djelatnosti 55 110
Žiro račun :2330003-1100066772
Devizni račun: SPLITSKA BANKA DD SPLIT
SWIFT : SOGEHR22
GBP-20004676001
USD-20004676002
EUR-20004676003

REZERVACIJE I NAČIN PLAĆANJA

Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko naših web stranica, poštom, elektronskom poštom, faxom ili osobno na recepciji nekog od naših hotela ili kampova. Rezervacijom kapaciteta preko ovih web stranica, korisnik izjavljuje da prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluga u cijelosti. Sve navedeno u daljnjem tekstu na taj način postaje obvezujuće kako za korisnika usluge tako i za Hotel Fabris. Prilikom rezerviranja kapaciteta korisnik usluge je obvezan pružiti sve tražene podatke. Da bi se rezervacija smatrana valjanom korisnik usluge mora uplatiti depozit ili dati broj važeće kreditne kartice kao garanciju rezervacije. Razlika se plaća na recepciji hotela prije odlaska gosta. Sve rezervacije preko internetskog rezervacijskog sustava se smatraju važećima tek po potvrdi rezervacije od strane centralnog ureda prodaje Hotel Fabris. Rezervacija se može potvrditi putem e-maila ili faxa. Obavijest/potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska u hotel.

PLAĆANJE PUTEM KREDITNIH KARTICA

Hotel Fabris koriste Wspay sigurnosni sustav za autorizaciju kreditnih kartica. Sustav koristi najsuvremenije tehnologije zaštite od zlouporaba, kao sto je sigurnosni protokol Secure Socket Layer (SSL) s najmanje 128 bitnom enkripcijom podataka te druge tehnologije i sigurnosne procedure po najvišim standardima. Razmjena osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem virtualne privatne mreže (VPN) koja je potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa. Osjetljivi podaci o vašoj kreditnoj kartici dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru

UNOS I PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Sukladno propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, korisnik usluge je obvezan platiti boravišnu pristojbu prilikom plaćanja smještaja u hotelu. Iznos turističke pristojbe u Republici Hrvatskoj varira sukladno sezoni i odredištu u koje putujete. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu dok djeca od 12 do 18 godina imaju 50% popusta. Iznos boravišne pristojbe plaća se prilikom plaćanja ostatka troška za rezervaciju. Iznos plaćene boravišne pristojbe, jasno je istaknut na računu koji se izdaje korisniku prilikom obračuna i plaćanja usluge.

CIJENE USLUGA

Cijena usluge predstavlja iznos po osobi/danu ili po sobi/danu kako je istaknuto u cjeniku usluga. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Dodatne usluge trebaju biti posebno naručene prilikom rezervacije. Hotel Fabris pridržava pravo izmijeniti cijene usluga u svako vrijeme. Korisnicima koji su uplatili depozit ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, Hotel Fabris garantira cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Objekti i smještajne jedinice u sklopu Hotel Fabris su kategorizirane od strane ovlaštenih tijela Ministarstva turizma RH sukladno važećim zakonskim propisima.

PRAVO HOTEL FABRISA NA IZMJENE I OTKAZ REZERVACIJA

Hotel Fabris pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, a koje okolnosti se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni.

U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, Hotel Fabris pridržava pravo otkazati rezervaciju te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

PRAVO KORISNIKA USLUGE ( GOSTA) NA IZMJENE I OTKAZ REZERVACIJE

U slučaju da korisnik usluge ( gost) želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, isto mora učiniti isključivo u pisanoj formi ( poštom, elektronskom poštom ili putem fax-a). Izmjene ili otkazi moraju se dostaviti Hotelu Fabris najmanje 7 dana prije dolaska.

U slučaju otkaza rezervacije primjenjuju se sljedeći otkazni uvjeti i rokovi:

  • za rezervacije otkazane unutar 7 dana prije dana početka korištenja usluge, u slučaju nepojavljivanja korisnika usluge na dan početka korištenja usluge kao i za otkaze u tijeku korištenja usluge, Hotel Fabris zadržava 100% uplaćenog iznosa na ime rezervacije.
  • u slučaju okolnosti koje su izvan njihove kontrole, medicinskih ili drugih opravdanih razloga, korisnici usluge su dužni dostaviti dokaz o opravdanosti otkaza /iizmjene rezervacije.

OBVEZE HOTELA FABRIS PREMA KORISNIKU USLUGE

Obveza Hotel Fabris je stalna briga o kvalitetu pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti.

Hotel Fabris će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

OBVEZE KORISNIKA USLUGA

Korisnik usluge je obvezan pribaviti i posjedovati svu potrebnu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz smještajnih jedinica Hotela Fabris. Korisnik usluge dužan se pridržavati kućnog reda koji je propisan za svaki pojedini smještajni objekt u sastavu Hotel Fabris. Korisnik usluge dužan je prije dolaska provjeriti vizni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.

PRIJAVA I ODJAVA, RASPOLOŽIVOST SMJEŠTAJNIH JEDINICA

Hotel Fabris obvezuje se staviti na raspolaganje korisniku usluge rezerviranu smještajnu jedinicu na dan početka korištenja usluge najkasnije do 14:00 sati.

Korisnik usluge dužan je na dan odlaska staviti Hotelu Fabris na raspolaganje smještajnu jedinicu slobodnu od osoba i stvari najkasnije do 12:00 sati.

Ukoliko korisnik usluge na dan odlaska ne isprazni smještajnu jedinicu do 12:00 sati, Hotel Fabris pridržava pravo naplatiti dodatnu uslugu.

PRTLJAGA

Hotel Fabris ne odgovara za oštećenje, uništenje, gubitak ili krađu, prtljage osobnih stvari ili stvari od vrijednosti ukoliko su se iste nalazile u javno dostupnim ili zajedničkim prostorima.
Oštećenje, gubitak ili krađa stvari, mora se bez odlaganja prijaviti recepciji i lokalno nadležnoj policijskoj postaji.

ŽALBE

Korisnik usluge ima pravo uložiti žalbu ukoliko smatra da usluga nije korektno pružena ili u slučaju da nije zadovoljan kvalitetom pružene usluge. Žalba se podnosi isključivo u pisanoj formi na recepciji objekta koji je uslugu pružio. Knjiga žalbe je u svakom trenutku dostupna korisniku usluge i nalazi se na recepciji smještajnog objekta.

SUDSKA NADLEŽNOST

Svi eventualni sporovi ili nesuglasice rješavati će se dogovorom na način koji je prihvatljiv za obje strane, a ukoliko se ne može doći do sporazumnog rješenja, prihvaća se arbitraža mjesno nadležnog suda.